[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Phòng giao dịch Phùng Xá

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Phòng giao dịch Phùng Xá
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐÂU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn
1.2.3. Vai trò của cho vay ngắn hạn
1.2.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn
1.2.5. Các nguyên tắc cho vay ngắn hạn
1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả của hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG TECHCOMBANK PHÒNG GIAO DỊCH PHÙNG XÁ
2.1. Tổng quan về ngân hàng kĩ thương Techcombank phòng giao dịch Phùng Xá
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý
2.1.3. Chức năng và vai trò của ngân hàng Kỹ thương Techcombank phòng giao dịch Phùng Xá
2.1.4. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Techcombank phòng giao dịch Phùng Xá
2.2.1. Một số chính sách, sản phẩm cho vay ngắn hạn tại ngân hàng
2.2.2. Quy trình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng
2.3. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Techcombank phòng giao dịch Phùng Xá giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Các chỉ tiêu về định lượng
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Techcobank phòng giao dịch Phùng Xá giai đoạn 2012-2014
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK PHÒNG GIAO DỊCH PHÙNG XÁ
3.1. Định hướng về chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam phòng giao dịch Phùng Xá
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam phòng giao dịch Phùng Xá trong thời gian tới
3.2.1. Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình cho vay
3.2.2. Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ tín dụng
3.2.3. Nâng cao khả năng tìm kiếm, xử lí thông tin khách hàng
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay vốn
3.2.5. Tăng cường, đổi mới công tác marketing để mang lại hiệu quả cao nhất cho ngân hàng
3.2.6. Đa dạng hóa loại hình cho vay ngắn hạn
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Đối với chính quyền địa phương
3.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan