[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐÂU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm cho vay ngắn hạn
1.1.3. Phân loại cho vay ngắn hạn
1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
1.1.3.2. Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.3.3. Căn cứ vào phương thức đảm bảo tiền vay
1.1.3.4. Căn cứ vào loại tiền cho vay
1.1.4. Nguyên tắc cho vay ngắn hạn
1.1.5. Điều kiện cho vay ngắn hạn
1.1.6. Các biện pháp đảm bảo tiền vay
1.1.7. Quy trình cho vay ngắn hạn
1.2. Hiệu quả cho vay ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Đối với ngân hàng thương mại
1.2.2.2. Đối với khách hàng
1.2.2.3. Đối với nền kinh tế
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn trong ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Những nhân tố chủ quan
1.2.4.2. Những nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TRONG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2. Một số quy định chung trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.2.1. Đối tượng cho vay
2.2.2. Nguyên tắc cho vay ngắn hạn
2.2.3. Điều kiện cho vay ngắn hạn
2.2.4. Tài sản đảm bảo
2.2.5. Quy trình cho vay ngắn hạn
2.2.6. Các sản phẩm cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.3. Thực trạng hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên giai đoạn năm 2012-2014
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn
2.3.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn
2.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.3.5. Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
2.3.5.1. Các kết quả đạt được
2.3.5.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.2. Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hưng Yên
3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các khoản vay ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin khách hàng
3.2.4. Tạo dựng hình ảnh ngân hàng văn minh lịch sự, tác phong giao tiếp đúng mực với khách hàng
3.2.5. Tăng cường hoạt động marketing ngân hàng
3.2.6. Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
3.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan