[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan chung về tín Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về tín dụng và tín dụng của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Phân loại tín dụng Ngân hàng thương mại
1.2.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng thương mại
1.3. Tín dụng trung và dài hạn trong ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.3.2. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn
1.3.3. Các loại hình tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.3.4. Quy trình cấp tín dụng trung và dài hạn
1.4. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH XUÂN
2.1. Tổng quan chung về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Xuân.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2011-2013.
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1. Quy trình cho vay và mô hình xếp hạng khách hàng của Agribank - CN Thanh Xuân
2.2.2. Phân tích chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Agribank - CN Thanh Xuân
2.3. Đánh giá thực trạng tín dụng trung và dài hạn Ngân hàng No & PTNT chi nhánh Thanh Xuân
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3..Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THANH XUÂN
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Thanh Xuân
3.2.1. Giải pháp về tăng cường vốn để cho vay
3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.3. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư
3.2.5. Giải pháp ngăn ngừa và xử lý các khoản nợ quá hạn
3.2.6. Một số giải pháp hỗ trợ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với doanh nghiệp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan