[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Hội sở chính

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Hội sở chính
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm nguồn vốn Ngân hàng thương mại
1.1.2 Phân loại nguồn vốn
1.1.2.1 Vốn chủ sở hữu
1.1.2.2 Vốn nợ (Vốn huy động)
1.1.3 Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.4 Các hình thức huy động vốn
1.1.4.1 Huy động vốn bằng vốn chủ sở hữu
1.1.4.2 Huy động vốn bằng nguồn vốn huy động
1.2 Hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn
1.2.3.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng
1.2.3.3 Chi phí huy động vốn
1.2.3.4 Hiệu quả sinh lời của nguồn vốn
1.2.3.5 Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.4.1 Nhân tố khách quan
1.2.4.2 Nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN H NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM HỘI SỞ CHÍNH
2.1 Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.1.4.1 Kết quả hoạt động huy động vốn
2.1.4.2 Kết quả hoạt động tín dụng (chủ yếu là hoạt động cho vay
2.1.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.2.1 Cơ chế chính sách về hoạt động huy động vốn
2.2.1.1 Quy định chung về hoạt động huy động vốn của NHTM của NHNN
2.2.1.2 Quy định về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
2.2.1.3 Sản phẩm hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
2.2.2 Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.2.2.1 Vốn chủ sở hữu
2.2.2.2 Vốn nợ (Vốn huy động)
2.2.3 Hoạt động huy động vốn chủ sở hữu
2.2.4 Hoạt động huy động vốn nợ
2.2.4.1 Huy động vốn từ tiền gửi
2.2.4.2 Huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá
2.2.4.3 Huy động vốn từ vay các TCTD khác
2.2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.2.5.1 Chi phí huy động vốn
2.2.5.2 Hiệu quả sinh lời
2.2.5.3 Hệ số an toàn vốn tối thiểu
2.2.5.4 Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn tại hội sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2014-2016
3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh chung giai đoạn 2014-2016
3.1.2 Định hướng hoạt động huy động vốn giai đoạn 2014-2016
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
3.2.1 Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn
3.2.2 Giải pháp chiến lược
3.2.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ
3.2.2.2. Chiến lược marketing ngân hàng
3.2.2.3 Thực thi chính sách lãi suất linh hoạt, mềm dẻo
3.2.2.4 Chính sách đa dạng hóa khách hàng
3.2.3 Giải pháp về chính sách
3.2.3.1 Chính sách công nghệ
3.2.3.2 Chính sách khách hàng
3.2.4 Giải pháp về con người
3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
3.3.1 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước.
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan