[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần GMO Runsystem

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần GMO Runsystem
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.3 Tài sản của doanh nghiệp
1.2 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.2 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.3 Vai trò của tài sản ngắn hạn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố chủ quan
1.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP GMO RUNSYSTEM
2.1 Tổng quan về công ty CP GMO Runsystem
2.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty CP GMO Runsystem
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty CP GMO Runsystem
2.1.3 Đặc điểm lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh của công ty CP GMO Runsystem
2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty CP GMO Runsystem giai đoạn 2012-2014
2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP GMO Runsystem
2.2.2 Cơ cấu tài sản nguồn vốn của công ty CP GMO Runsystem
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty CP GMO Runsystem
2.3.1 Tình hình tài sản ngắn hạn của công ty CP GMO Runsystem
2.3.2 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của công ty CP GMO Runsystem
2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty CP GMO Runsystem
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty CP GMO Runsystem
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CP GMO RUNSYSTEM
3.1 Định hướng phát triển của công ty CP GMO Runsystem
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty CP GMO Runsystem
3.2.1 Giảm thời gian luân chuyển tài sản ngắn hạn
3.2.2 Xây dựng phương pháp quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.3 Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan