[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế PMES

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế PMES
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4 Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2 Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.2.2 Quản lý các khoản phải thu
1.2.3 Quản lý hàng tồn kho
1.3 Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.3.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3.3.2 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3.4 Nhóm các chỉ tiêu đánh giá từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
1.3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn thông qua mô hình Dupont
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố chủ quan
1.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PMES
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH công nghệ y tế PMES
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH công nghệ y tế PMES
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH công nghệ y tế PMES giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH công nghệ y tế PMES giai đoạn năm 2012 - 2014
2.3.1 Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH công nghệ y tế PMES giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.2 Tình hình quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH công nghệ y tế PMES giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.2.1 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
2.3.2.2 Tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.2.3 Các khoản phải thu ngắn hạn
2.3.2.4 Hàng tồn kho
2.3.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH công nghệ y tế PMES
2.3.3.1 Nhóm về chỉ tiêu khả năng sinh lời
2.3.3.2 Nhóm về chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.3.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.3.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
2.3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn thông qua mô hình Dupont
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH công nghệ y tế PMES
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PMES
3.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH công nghệ y tế PMES
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH công nghệ y tế PMES
3.2.1 Quản lý, sử dụng tốt hơn hàng tồn kho
3.2.2 Nâng cao hiệu quả các khoản phải thu
3.2.3 Giải pháp giảm chi phí
3.2.4 Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan