[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Nhà máy Cơ khí Quang Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Nhà máy Cơ khí Quang Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tài sản trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2 Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.3 Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố khách quan
1.3.2 Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ QUANG MINH
2.1 Tổng quan về Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.1.1 Khái quát về Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh tại Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn của Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy cơ khí Quang Minh giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.3 Tình hình tài sản ngắn hạn của Nhà máy
2.3 Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.3.1 Thực trạng tài sản ngắn hạn của Nhà máy năm 2012 – 2014
2.3.2 Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Nhà máy
2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Nhà máy cơ khí Quang Minh
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ QUANG MINH
3.1 Định hướng phát triển của Nhà máy cơ khí Quang Minh trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Nhà máy cơ khí Quang Minh
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hàng tồn kho
3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả các khoản phải thu của khách hàng
3.2.4 Các giải pháp khác
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan