[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vital

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vital
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Chính sách quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Chính sách quản lý khoản phải thu
1.2.4. Chính sách quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Tính cần thiết của hiệu quả sử dụng hiệu quả vốn lưu động
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL
2.1. Khái quát về công ty cổ phần VITAL
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.2. Phân tích tình hình tài chính chung của công ty
2.2.1. Phân tích tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận
2.2.2. Phân tích cơ cấu vốn và nguồn hình thành vốn kinh doanh
2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần VITAL
2.3.1. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu hoạt động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần VITAL
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VITAL
3.1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2. Mục tiêu và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
3.2.1. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới
3.2.2. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan