[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh Plaza

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh Plaza
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Cơ sở lý thuyết đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân biệt hiệu quả và kết quả
1.2.3. Phân loại hiệu quả
1.2.3.1. Hiệu quả về mặt kinh tế
1.2.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội
1.2.4. Bản chất của hiệu quả
1.3. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích biến động tài sản-nguồn vốn
1.3.1.1. Tình hình biến động tài sản
1.3.1.2. Tình hình biến động nguồn vốn
1.3.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.2.1. Doanh thu
1.3.2.2. Chi phí
1.3.2.3. Lợi nhuận
1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.3.1. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn (TSNH)
1.3.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn (TSDH)
1.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.3.4.1. Hiệu quả sử dụng trên tổng nguồn vốn
1.3.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3.6.1. Năng suất lao động
1.3.6.2. Mức sinh lời của lao động
1.4. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.1. Yếu tố khách quan
1.4.1.1. Tình hình kinh tế
1.4.1.2. Tình hình văn hóa – xã hội
1.4.1.3. Đối thủ cạnh tranh
1.4.1.4. Môi trường chính trị - pháp lý
1.4.1.5. Khoa học – công nghệ
1.4.2. Yếu tố chủ quan
1.4.2.1. Sản phẩm dịch vụ
1.4.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý
1.4.2.3. Khả năng về tài chính
1.4.2.4. Năng suất lao động trong doanh nghiệp
1.4.2.5. Trình độ công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH PLAZA
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đại siêu thị Mê Linh plaza
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Công ty CP đại siêu thị Mê Linh plaza
2.2.1. Tình hình biến động tài sản-nguồn vốn của công ty giai đoạn 2012-2014
2.2.1.1. Tình hình biến động tài sản giai đoạn 2012-2014
2.2.1.2. Tình hình biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.2.1. Tổng doanh thu
2.2.2.2. Tổng chi phí
2.2.2.3. Lợi nhuận
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.3.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn (TSNH)
2.2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn (TSDH)
2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.2.6.1. Năng suất lao động
2.2.6.2. Mức sinh lời của lao động
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Công ty CP đại siêu thị Mê Linh plaza
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢNXUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP CÔNG TY CP ĐẠI SIÊU THỊ MÊ LINH PLAZA
3.1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp
3.1.1. Tình hình kinh tế và định hướng phát triển chung toàn ngành bán lẻ
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty CP Đại siêu thị Mê Linh Plaza
3.1.2.1. Về sản phẩm dịch vụ
3.1.2.2. Về nhân lực
3.1.2.3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty CP Đại siêu thị Mê Linh Plaza
3.2.1. Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển công ty
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2.1. Xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư và sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty hiệu quả
3.2.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tiền mặt
3.2.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu đối với khách hàng doanh nghiệp
3.2.3. Phát triển trình độ đội ngũ lao động và tạo động lực cho tập thể và cá nhân người lao động
3.2.4. Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa công ty với xã hội
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước và các Ban ngành có liên quan
3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính
3.3.2. Kiến nghị với Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan