[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.3. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.3. Phương pháp cân đối liên hệ
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn
1.4.2. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn
1.4.2.1. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn trong ngắn hạn
1.4.2.2. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn trong dài hạn
1.4.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.5. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
1.6. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.7. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
1.7.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.7.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.7.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.7.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
1.8. Phân tích Dupont
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.1.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.2.1. Khái quát tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.2.3.1. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn trong ngắn hạn
2.2.3.2. Phân tích cân đối tài sản - nguồn vốn trong dài hạn
2.2.4. Phân tích diễn biến tình hình tạo vốn và sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.3. Phân tích Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.4. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.5.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.5.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.5.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.5.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.6. Phân tích Dupont
2.7. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
2.7.1. Kết quả đạt được
2.7.2. Những hạn chế
2.7.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
3.2.1. Biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.2. Biện pháp dự trữ hàng tồn kho phù hợp
3.2.3. Biện pháp giảm tỷ lệ nợ trong tổng nguồn vốn
3.2.4. Biện pháp nâng cao dự trữ tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.5. Biện pháp giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan