[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Tâm Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Tâm Phúc
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Ý nghĩa của công tác tác phân tích tài chính đối với doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin sử dụng trong công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Nguồn thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
1.2.1.2. Thông tin khác của doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp đồ thị
1.3.3. Phương pháp tỷ số
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Lập kế hoạch phân tích
1.4.2. Thu thập thông tin
1.4.3. Xử lý thông tin
1.4.4. Đưa ra dự đoán và quyết định
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích báo cáo tài chính
1.5.1.1. Phân tích tình hình Tài sản_ Nguồn vốn của doanh nghiệp
1.5.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.5.1.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5.2.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.5.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.5.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.5.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố chủ quan
1.6.1.1. Chất lượng thông tin sử dụng
1.6.1.2. Phương pháp phân tích
1.6.1.3. Nhân tố con người
1.6.2. Nhân tố khách quan
1.6.2.1. Văn bản pháp luật của nhà nước đối với hoạt động tài chính
1.6.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
1.6.2.3. Các yếu tố văn hóa, kinh tế và xã hội khác
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tâm Phúc
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc
2.2.1. Phân tích báo cáo tài chính của công ty
2.2.1.1. Phân tích tình hình Tài sản_ Nguồn vốn của doanh nghiệp
2.2.1.2. Phân tích cân đối tài sản_ nguồn vốn của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc
2.2.1.3. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh công ty của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc
2.2.1.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc
2.2.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tâm Phúc
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC
3.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của công ty
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tâm Phúc
3.3. Một số giải pháp nâng cao tình hình tài chính của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tâm Phúc
3.3.1. Biện pháp tăng lợi nhuận để tăng khả năng sinh lời
3.3.2. Biện pháp quản lý khoản phải thu
3.3.3. Biện pháp quản lý tiền mặt
3.3.4. Các biện pháp khác
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan