[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thiết bị In và Bao bì

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thiết bị In và Bao bì
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Thu thập thông tin
1.2.2.2. Phân tích thông tin
1.2.2.3. Dự đoán và ra quyết định
1.2.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.3.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp cân đối liên hệ
1.2.4.2. Phương pháp so sánh
1.2.4.3. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Phân tích tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn
1.2.5.2. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
1.2.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.6. Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.2.6.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.6.2. Nhóm chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản
1.2.6.3. Nhóm chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
1.2.6.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.2.6.5. Phân tích Dupont
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Chất lượng sử dụng thông tin trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.2. Trình độ của cán bộ thực hiện việc phân tích tài chính
1.3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phân tích tài chính
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IN VÀ BAO BÌ
2.1. Khái quát về Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.1.4.1. Tổng giám đốc
2.1.4.2. Phó tổng giám đốc
2.1.4.3. Phòng sản xuất
2.1.4.4. Phòng kỹ thuật
2.1.4.5. Phòng kế hoạch kinh doanh
2.1.4.6. Phòng tài chính kế toán
2.1.4.7. Phòng tổ chức hành chính
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH thiết bị in và bao bì giai đoạn 2012-2014.
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì giai đoạn năm 2012-2013 qua Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH thiết bị in và bao bì giai đoạn 2012-2014 qua Báo cáo kết quả kinh doanh.
2.2.3. Tình hình tài chính của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì qua các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2.3.1. Khả năng thanh toán của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.2.3.2. Khả năng quản lý tài sản của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì
2.2.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng quản lý nợ
2.2.4.1. Hệ số nợ (Tỷ số nợ trên tổng tài sản):
2.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.5. Ứng dụng phương pháp Dupont
2.3. Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IN VÀ BAO BÌ
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH thiết bị in và bao bì
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH thiết bị in và bao bì.
KẾT LUẬN
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan