[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Thắng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1 Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp.
1.1.4.2 Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp.
1.1.4.3 Đối với người cho vay.
1.1.4.4 Đối với các Cơ quan quản lý Nhà Nước và đối với người lao động.
1.1.4.5 Đối với các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin kế toán doanh nghiệp
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng thông tin trong các báo cáo tài chính để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
1.2.2. Thông tin khác
1.3. Các phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.3.4. Phương pháp thay thế
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1.Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.1.1. Phân tích tình hình tài sản
1.4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
1.4.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.4.3.1. Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.4.3.2. Cân bằng tài chính trong dài hạn
1.4.4. Phân tích kết quả hoạt động SXKD
1.4.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.5.1. Phân tích dòng lưu chuyển tiền của doanh nghiệp.
1.4.5.2. Phân tích khả năng tạo tiền của doanh nghiệp.
1.4.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán (k)
1.4.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
1.4.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng
2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Toàn Thắng
2.2.1.Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.3.1. Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.2.3.2. Cân bằng tài chính trong dài hạn
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động SXKD
2.2.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.2.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.2.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Nhận xét về tình hình tài chính của Công ty
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG.
3.1. Quản trị tiền mặt.
3.2. Quản lý HTK
3.3. Nâng cao khả năng sinh lời của Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan