[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thịnh Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp.
1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.1.4 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 Cơ sở dữ liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Thông tin trong doanh nghiệp
1.2.2 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp phân tích theo tỉ lệ
1.3.3 Phương pháp thay thế
1.3.4 Phương pháp Dupont
1.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.2 Phân tích cân bằng tài chính
1.4.3 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.4 Phân tích kết quả kinh doanh
1.4.5 Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.6 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1 Nhân tố chủ quan
1.5.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ VT THỊNH HƯNG
2.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH TM và VT Thịnh Hưng
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Bộ máy quản lí của công ty
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh
2.2 Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH TM và VT Thịnh Hưng
2.2.1 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2 Phân tích cân bằng tài chính
2.2.3 Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.4 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.5 Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.2.6 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3 Nhận xét về tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM và VT Thịnh Hưng
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM & VT THỊNH HƯNG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH TM và VT Thịnh Hưng
3.2.1 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí
3.2.2 Quản trị tiền mặt
3.2.3 Quản lý khoản phải thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan