[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động quảng cáo của Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động quảng cáo của Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
1.1. Tổng quan về hoạt động quảng cáo
1.1.1. Các khái niệm về quảng cáo
1.1.2. Vai trò của quảng cáo
1.1.3. Mục đích của quảng cáo
1.1.4. Phân loại các hình thức quảng cáo
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo
1.2.1. Nhân tố bên trong
1.2.2. Nhân tố bên ngoài
1.3. Quy trình quảng cáo
1.3.1. Xác định mục tiêu quảng cáo (Mission)
1.3.2. Quyết định ngân sách quảng cáo (Money)
1.3.3. Xác định thông điệp quảng cáo (Messages)
1.3.4. Lựa chọn phương tiện quảng cáo (Media)
1.3.5. Đánh giá hiệu quả quảng cáo (Measurement)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Khái quát về kinh doanh của Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
2.1.5. Tình hình lao động tại Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
2.1.6. Tình hình tài chính – kinh doanh của Công ty
2.2. Khái quát về các hoạt động marketing của Công ty
2.2.1. Nghiên cứu thị trường
2.2.2. Marketing-mix
2.3. Thực trạng về hoạt động quảng cáo của Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
2.3.1. Về mục tiêu quảng cáo
2.3.2. Về ngân sách quảng cáo
2.3.3. Về thông điệp quảng cáo
2.3.4. Về phương tiện quảng cáo
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo của Công ty
2.4.1. Mức độ nhận biết sản phẩm
2.4.2. Đo lường hiểu biết về thông điệp quảng cáo
2.4.3. Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc
2.4.4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu về lượng XBP được bán ra
2.5. Đánh giá hoạt động quảng cáo của Công ty
2.5.1. Những ưu điểm
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
3.1. Định hướng kinh doanh chung của Công ty
3.2. Định hướng về quảng cáo của Công ty
3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quảng cáo của Công ty
3.3.1. Những yếu tố bên trong Công ty
3.3.2. Những yếu tố bên ngoài Công ty
3.4. Một số giải pháp quảng cáo cho Công ty TNHH Sách và Thương mại Hà Nội
3.4.1. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV trong Công ty
3.4.2. Đổi mới và bổ sung cách thức quảng cáo XBP
3.4.3. Tích hợp quảng cáo với các công cụ xúc tiến khác
3.4.4. Phát huy sự sáng tạo của nhân viên làm việc trong lĩnh vực quảng cáo của Công ty
3.4.5. Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty với các Công ty truyền thông quảng cáo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan