[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing online cho Công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng kế hoạch truyền thông Marketing online cho Công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò của marketing
1.1.3. Truyền thông trong quá trình marketing
1.2. Tổng quan về truyền thông marketing online
1.2.1. Khái niệm về truyền thông marketing online
1.2.2. Vai trò của truyền thông marketing online
1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động truyền thông marketing online
1.2.3.1. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.2.3.2. Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.4. Các công cụ truyền thông marketing online
1.2.4.1. Thư điện tử (E – mail marketing
1.2.4.2. Tin nhắn (SMS marketing)
1.2.4.3. Quảng cáo trên mạng xã hội ( Social media marketing - SMM)
1.2.4.4. Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm (Search engine marketing - SEM)
1.2.4.5. Blog cá nhân (Blog Marketing)
1.2.4.6. Website
1.3. Các bước xây dựng kế hoạch truyền thông marketing online
1.3.1. Phát hiện công chúng mục tiêu online
1.3.2. Xác định các mục tiêu truyền thông online
1.3.3. Thiết kế thông điệp
1.3.4. Lựa chọn phương tiện truyền thông online
1.3.5. Xác định ngân sách truyền thông online
1.3.6. Đánh giá kết quả truyền thông online
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY IN BAO BÌ THẮNG LỢI
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty công ty và lịch sử hình thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phó giám đốc
2.1.3.3. Phòng quản lí hành chính vật tư – thiết bị
2.1.3.4. Phòng marketing
2.1.3.5. Phòng Hành chính – Nhân sự
2.1.3.6. Phòng tài chính – kế toán
2.1.3.7. Phòng bán hàng
2.1.3.8. Tổ thi công
2.1.3.9. Nhận xét
2.2. Thực trạng kinh doanh của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi giai đoạn 2012-2014
2.3. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động marketing online của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.3.1. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động marketing online của công ty
2.3.2. Ảnh hưởng của môi trường vi mô đến hoạt động marketing online của công ty
2.4. Thực trạng hoạt động truyền thông marketing của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
2.4.1. Quảng cáo
2.4.2. Khuyến mại
2.4.3. Quan hệ công chúng
2.4.4. Bán hàng cá nhân
2.4.5. Marketing trực tiếp
2.5. Đánh giá hoạt động truyền thông marketing tại công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE CHO CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ THẮNG LỢI
3.1. Thực trạng ngành in Việt Nam
3.1.1. Sự phân bố lực lượng in
3.1.2. Xu thế biến động sản phẩm in
3.1.3. Định hướng phát triển ngành in trong tương lai
3.2. Phân tích ma trận SWOT của công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
3.2.1. Điểm mạnh - Strengths
3.2.2. Điểm yếu
3.2.3. Cơ hội
3.2.4. Thách thức
3.3. Định hướng phát triển công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
3.4. Xây dựng chiến dịch truyền thông marketing online cho công ty TNHH In bao bì Thắng Lợi
3.4.1. Phát hiện công chúng mục tiêu online
3.4.2. Xác định mục tiêu truyền thông online
3.4.3. Thiết kế thông điệp
3.4.4. Lựa chọn phương tiện truyền thông online
3.4.4.1. E – mail marketing
3.4.4.2. SMS marketing
3.4.4.3. Mạng xã hội
3.4.4.4. Website của doanh nghiệp
3.4.5. Xác định ngân sách truyền thông online
3.4.6. Đánh giá kết quả truyền thông online
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan