[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại Công ty Cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình quản trị tiền mặt hiệu quả tại Công ty Cổ phần thương mại máy và thiết bị Nam Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TIỀN MẶT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Các vấn đề khái quát về tiền mặt
1.1.1. Khái niệm về tiền mặt, tiền mặt trong HĐ SXKD
1.1.2. Lý do, chi phí của việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp
1.1.3. Mục đích của việc quản trị tiền mặt
1.1.4. Sự luân chuyển của tiền mặt trong quá trình SXKD
1.1.5. Sự khác nhau giữa lợi nhuận và dòng tiền mặt
1.2. Các vấn đề khái quát về quản trị tiền mặt
1.2.1. Khái niệm về quản trị tiền mặt
1.2.2. Nội dung quản trị tiền mặt
1.3. Mô hình quản trị tiền mặt trong doanh nghiệp
1.3.1. Mô hình Baumol (mô hình EOQ)
1.3.2. Mô hình Miller – Orr
1.3.3. Mô hình Stone
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị tiền mặt
1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản
1.4.2. Một số chỉ tiêu khác đánh giá công tác quản lý tiền mặt
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị tiền mặt tại doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ NAM DƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP máy và thiết bị Nam Dương
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.3. Đặc diểm hoạt động SXKD của Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.1.4. Khái quát tình hình tài chính của Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2. Thực trạng quản trị tiền mặt tại Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2.1. Thực trạng hoạt động thu chi tiền mặt của Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.2.2. Kiểm soát thu chi tiền mặt
2.2.3. Xác định nhu cầu tồn trữ tiền mặt tối ưu
2.2.4. Chính sách tài chính trong quản trị tiền mặt
2.3. Chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị tiền mặt tại Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
2.4. Đánh giá hiệu quả quản trị tiền mặt tại công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TIỀN MẶT HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ NAM DƯƠNG
3.1. Quản trị tiền mặt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nói chung
3.2. Tính cần thiết cải thiện và xây dựng mô hình quản trị tiền mặt phù hợp với Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.2.1. Những yếu tố của môi trường bên ngoài thúc đẩy nhu cầu xây dựng mô hình quản trị tiền mặt của Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương.
3.2.2. Những yếu tố của môi trường nội tại thúc đẩy nhu cầu xây dựng mô hình quản trị tiền mặt của Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
3.3. Áp dụng các mô hình quản trị tiền mặt tại Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương và đưa ra quyết định về mô hình quản trị tiền mặt tối ưu nhất
3.3.1. Áp dụng và lựa chọn mô hình quản trị tiền tối ưu
3.3.2. Cách thức và biện pháp thực hiện mô hình quản trị tiền mặt tại Công ty CP thương mại máy và thiết bị Nam Dương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan