[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần AFOLI

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần AFOLI
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ MA TRẬN SWOT TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, nguồn gốc ma trận SWOT
1.1.1. Khái niệm ma trận SWOT
1.1.2. Nguồn gốc ma trận SWOT
1.2. Vai trò và ý nghĩa của ma trận SWOT
1.3. Những mặt hạn chế của ma trận SWOT
1.4. Nội dung phân tích ma trận SWOT
1.4.1. Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp
1.4.3. Lập ma trận đối chiếu
1.5. Kinh nghiêm vận dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước
1.5.1. Mô hình SWOT của Walt Disney
1.5.2. Mô hình SWOT của ngành dệt may Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MA TRẬN SWOT ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AFOLI
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần AFOLI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần AFOLI
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2. Phân tích ma trận SWOT
2.2.1. Cơ hội
2.2.2. Thách thức
2.2.3. Điểm mạnh
2.2.4. Điểm yếu
2.3. Thực trạng ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI
2.3.1. Nguồn nhân lực
2.3.2. Nguồn tài chính
2.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.3.4. Hoạt động Marketing
2.3.5. Hệ thống công nghệ thông tin
2.3.6. Văn hóa doanh nghiệp
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. HOẠCH ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ MA TRẬN SWOT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN AFOLI
3.1. Mục tiêu của công ty cổ phần AFOLI giai đoạn 2015-2020
3.1.1. Mục tiêu dài hạn của công ty cổ phần AFOLI
3.1.2. Mục tiêu giai đoạn 2015-2020
3.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh trên cơ sở ứng dụng ma trận SWOT cho Công ty cổ phần AFOLI đến năm 2020
3.2.1. Phân tích ma trận SWOT
3.2.2. Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Công ty đến năm 2020
3.3. Một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI đến năm 2020
3.3.1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực
3.3.2. Hoàn thiện chiến lược Marketing
3.3.3. Chính sách đa dạng hóa các sản phẩm
3.3.4. Cụ thể hoá chiến lược hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ ngắn hạn
3.3.5. Phân phối nguồn lực tài chính, vật chất, công nghệ kỹ thuật
3.3.6. Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
3.3.7. Xây dựng môi trường văn hoá hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược
3.4. Một số kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước
3.4.1. Đối với chính phủ
3.4.2. Đối với ngành
3.4.3. Đối với địa phương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan