[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Sơn Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Sơn Tây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3 Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2 Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3 Chi tiêu đo lường hiệu quả sử dụng chi phí
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN
1.3.1 Các nhân tố bên ngoài
1.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.2 Phương pháp tỷ số
1.4.3 Phương pháp Dupont
1.4.4 Một số phương pháp khác
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU SƠN TÂY
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Sơn Tây
2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thực Phẩm Xuất khẩu Sơn Tây
2.2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Sơn Tây
2.3.1 Hiệu quả sử dụng TSNH
2.3.2 Hiệu quả sử dụng TSDH
2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.4 Hiệu quả sử dụng VCSH
2.3.5 Hiệu quả sử dụng chi phí
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUẤT KHẨU SƠN TÂY
3.1 Mục tiêu và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của công ty
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty
3.2.1 Biện pháp nâng cao hiệu quả Marketing
3.2.2 Tăng cường hiệu quả các khoản phải thu KH
3.2.3 Tiết kiệm chi phí lãi vay
3.2.4 Tăng hiệu suất sử dụng TSDH
3.2.5 Quản trị HTK
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan