[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đảm bảo an ninh trong hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Bài học từ khủng hoảng tài chính toàn cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đảm bảo an ninh trong hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Bài học từ khủng hoảng tài chính toàn cầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN NINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM VIỆT NAM
1.1 Hoạt động tín dụng trong NHTM
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Nội dung nghiệp vụ tín dụng của NHTM
1.1.2.1 Cho vay
1.1.2.2 Chiết khấu
1.1.2.4 Bao thanh toán
1.1.2.5 Bảo lãnh ngân hàng
1.2 An ninh trong hoạt động tín dụng NHTM
1.2.1 Khái niệm về an ninh trong hoạt động tín dụng NHTM
1.2.2 Cơ sở đánh giá và đảm bảo an ninh trong hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam
1.2.2.1 Hệ thống các chuẩn mực đánh giá an ninh trong hoạt động tín dụng NHTM
1.2.2.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá an ninh tín dụng NHTM
1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến an ninh trong hoạt động tín dụng
1.2.3.1 Nhân tố khách quan
1.2.3.2 Nhân tố chủ quan
1.3 Khủng hoảng tài chính thế giới
1.3.1 Nguyên nhân khủng hoảng tài chính toàn cầu
1.3.2 Hậu quả của khủng hoảng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ AN NINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHTM VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về NHTM
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Hệ thống NHTM Việt nam hiện nay
2.2 Thực trạng về hoạt động tín dụng NHTM
2.2.1 Hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng của NHTM
2.2.2 Tổ chức bộ máy cấp tín dụng trong NHTM Việt Nam
2.2.3 Quy trình cấp tín dụng
2.2.4 Thực trạng về giám sát và tổ chức kiểm tra
2.2.4.1 Giám sát của Nhà nước đối với hoạt động tín dụng NHTM
2.2.4.2 Kiểm tra, kiếm toán nội bộ tại NHTM
2.2.5 Kết quả hoạt động tín dụng
2.2.5.1 Dư nợ/Tài sản có
2.2.5.2 Sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
2.2.5.3 Huy động vốn thị trường II/Tổng vốn huy động
2.2.5.4 Tỷ trọng cho vay bất động sản/Tổng dư nợ
2.2.5.5 Nợ xấu, nợ quá hạn
2.2.5.6 Thu nhập chi phí
2.3 Đánh giá về an ninh trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam
2.3.1 Mặt được
2.3.2 Tồn tại
2.4 Nguyên nhân tồn tại
2.4.1 Nguyên nhân khách quan
2.4.1.1 Hành lang pháp lý
2.4.1.2 Quản lý chiến lược phát triển của NHNN
2.4.1.3 Chính sách kinh tế của Chính phủ
2.4.1.4 Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước
2.4.2 Nguyên nhân chủ quan
2.4.2.1 Quản trị của NHTM
2.4.2.2 Kiểm tra, kiểm toán nội bộ
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH TÍN DỤNG TRONG NHTM VIỆT NAM
3.1 Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với Việt Nam
3.1.1 Bài học từ cơ chế chính sách
3.2.2 Bài học từ kiểm tra kiểm soát
3.1.3 Bài học từ nội bộ Ngân hàng
3.2 Giải pháp đảm bảo an ninh tín dụng
3.2.1 Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
3.2.2 Nhóm giải pháp nội bộ các Ngân hàng
3.2.3 Nhóm giải pháp về kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.4 Nhóm giải pháp bổ trợ
3.2.4.1 Điều hành kinh tế vĩ mô
3.2.4.2 Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan