[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thuơng mại
1.1.1. Khái niệm về cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Nguyên tắc và điều kiện cho vay
1.1.3. Phân loại cho vay
1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với nông nghiệp, nông thôn
1.2.1. Tổng quan về nông nghiệp, nông thôn
1.2.1.1. Khái quát về ngành nghề nông nghiệp, nông thôn
1.2.1.2. Vai trò của nông nghiệp trong việc phát triển kinh tế, xã hội
1.2.2. Cho vay của ngân hàng thương mại đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
1.2.2.1. Tổng quan về tín dụng và tín dụng ngân hàng
1.2.2.2. Đối tượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.2.3. Các phương thức tổ chức cho vay nông nghiệp nông thôn
1.2.2.4. Đặc điểm tín dụng ngân hàng đối với nông nghiệp nông thôn
1.2.2.5. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nông nghiệp nông thôn
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến cho vay của NHTM đối với nông nghiệp, nông thôn
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH
2.1. Tổng quan về ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
2.1.1. Tổng quan về đặc điểm kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh
2.1.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bản tỉnh Bắc Ninh trong năm 2011
2.1.3. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.1.4. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay của ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2.1. Cơ chế chính sách và quy trình cho vay nông nghiệp, nông thôn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2.1.1. Một số cơ chế chính sách của ngân hàng cho ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
2.2.1.2. Quy trình cho vay nông nghiệp, nông thôn của chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
2.2.2. Kết quả cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2.2.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng
2.2.2.2. Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
2.2.3. Thực trạng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2.3.1. Tình tình dư nợ chung
2.2.3.2. Tình tình dư nợ phát triển nông nghiệp, nông thôn
2.2.4. Thực trạng doanh số thu nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2.4.1. Tình tình doanh số thu nợ chung
2.2.4.2. Phân tích tình tình doanh số thu nợ phát triển nông nghiệp, nông thôn
2.2.5. Thực trạng nợ xấu qua các năm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
2.2.5.1. Thực trạng nợ xấu chung
2.2.5.2. Thực trạng nợ xấu cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn
2.3. Đánh giá về hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đối với nông nghiệp, nông thôn
2.3.1. Kết quả đạt đuợc
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH
3.1. Định hướng cho vay của ngân hàng đối với nông nghiệp, nông thôn
3.1.1. Chủ trương của Nhà nước Việt nam đối với nông nghiệp, nông thôn
3.1.2. Mục tiêu chung của ngành ngân hàng đối với tín dụng nông nghiệp, nông thôn
3.1.3. Chủ trương của Ngân hàng nông nghiệp và nông thôn Việt nam đối với nông nghiệp, nông thôn
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
3.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách
3.2.1.1. Xây dựng chiến lược cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn
3.2.1.2. Xác định và lựa chọn đối tượng ưu tiên đầu tư
3.2.1.3. Xây dựng, hoàn thiện và đa dạng quy trình cho vay nông nghiệp nông thôn
3.2.1.4. Xây dựng cơ chế lãi suất cho vay phù hợp với đặc thù của khu vực nông nghiệp, nông thôn
3.2.2. Giải pháp về sản phẩm
3.2.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm cho vay nông nghiệp, nông thôn
3.2.2.2. Tối ưu hoá các phương thức chuyển tải vốn
3.2.2.3. Hợp lý hóa mạng lưới hoạt động của Chi nhánh trên địa bàn tỉnh
3.2.3. Giải pháp kỹ thuật
3.2.3.1. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp trong hoạt động cho vay nông nghiệp, nông thôn
3.2.3.2. Xây dựng phần mềm quản lý cho vay nông nghiệp, nông thôn
3.2.4. Giải pháp về vốn
3.2.4.1. Khai thác và huy động nguồn vốn “giá” rẻ phục vụ cho vay nông nghiệp, nông thôn
3.2.4.2. Đơn giản hóa hồ sơ vay vốn, tài sản đảm bảo và mở rộng đối tượng cho vay
3.2.5. Giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
3.2.5.1. Xây dựng cơ chế đặc thù trong quản trị rủi ro cho vay nông nghiệp, nông thôn
3.2.5.2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan