[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.2. Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.4. Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.4.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.4.2. Căn cứ vào cách thức hoàn trả
1.1.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.1.4.4. Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay
1.2. Hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại
1.2.1. Sự cần thiết của việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.2.3.2. Các nhân tố khách quan
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.2.3. Các hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Quy định chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng
2.3.2. Đối tượng cho vay tiêu dùng
2.3.3. Tài sản đảm bảo
2.3.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng
2.3.5. Quy trình cho vay tiêu dùng
2.4. Thực trạng về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010-2012
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.4.2. Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng
2.4.3. Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
2.5.1. Các chỉ tiêu định tính
2.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5.3. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
2.5.3.1. Những kết quả đạt được
2.5.3.2. Những khó khăn và hạn chế
2.5.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Ngân Hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
3.1.2.1. Định hướng chung
3.1.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Đa dạng hóa loại hình dịch vụ đồng thời hoàn thiện các sản phẩm vay
3.2.2. Xây dựng các chính sách ưu đãi cho khách hàng
3.2.3. Hoàn thiện quy trình cho vay tiêu dùng và giám sát món vay chặt chẽ
3.2.4. Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng trả góp trên cơ sở liên kết với các đối tác bán hàng
3.2.5. Cắt giảm bớt chi phí
3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
3.2.7. Nâng cao năng lực cán bộ nhân viên ngân hàng cùng với việc đổi mới công nghệ ngân hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan