[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các vấn đề cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Đặc điểm và thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế hiện nay
1.2. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.2.2. Nguyên tắc cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Các đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Phương thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4.1. Theo kỳ hạn cho vay
1.2.4.2. Theo tính chất đảm bảo
1.2.5. Vai trò của hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5.1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5.2. Đối với ngân hàng
1.3. Đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Nhóm các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
1.4.2.1. Từ phía khách hàng
1.4.2.2. Từ phía ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.2.3. Các hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2. Tài sản đảm bảo đối với cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.3. Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.4. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4. Thực trạng hoạt động cho vay đối với tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm trong năm 2011-2013
2.4.1. Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2. Doanh số thu nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.3. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.5. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2011-2013
2.5.1. Các chỉ tiêu định tính
2.5.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.6. Đánh giá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng hương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm trong giai đoạn 2011-2013
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.1.1. Trên phương diện định tính
2.6.2. Những hạn chế trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.6.3. Nguyên nhân hạn chế
2.6.3.1. Từ phía Ngân hàng
2.6.3.2. Từ phía khách hàng (DNVVN)
2.6.3.3. Từ phía nền kinh tế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm trong vài năm tới
3.2. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.2.1. Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt
3.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định
3.2.5. Đơn giản hoá các thủ tục cho vay
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan