[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sơn Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hộ sản xuất và vai trò của hộ sản xuất đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hộ sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất
1.1.1.2. Đặc điểm của hộ sản xuất
1.1.2. Phân loại hộ sản xuất
1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất trong phát triển kinh tế
1.2. Hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.2. Đặc điểm sử dụng vốn của hộ sản xuất
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.4.1. Doanh số cho vay hộ sản xuất
1.2.4.2. Doanh số thu nợ hộ sản xuất
1.2.4.3. Dư nợ hộ sản xuất
1.2.4.4. Tỉ trọng hộ sản xuất vay vốn
1.2.4.5. Dư nợ quá hạn hộ sản xuất
1.2.4.6. Tỷ lệ nợ xấu hộ sản xuất
1.2.4.7. Vòng quay vốn tín dụng hộ sản xuất
1.2.4.8. Một số chỉ tiêu khác.
1.2.5. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng thương mại
1.2.6.1. Yếu tố môi trường
1.2.6.2. Yếu tố thuộc về khách hàng
1.2.6.3. Các yếu tố thuộc về Ngân hàng
1.3. Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SƠN TÂY
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội tại địa bàn Thị xã Sơn Tây
2.2. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.2.2.1. Ban Giám đốc
2.2.2.2. Phòng Hành chính Nhân sự
2.2.2.3. Phòng Kế hoạch Kinh doanh
2.2.2.4. Phòng Kế toán và Ngân qũy
2.2.2.5. Phòng Thanh toán quốc tế
2.2.2.6. Phòng Dịch vụ Marketing
2.2.2.7. Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ
2.2.2.8. Các phòng giao dịch
2.2.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.2.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.2.3.3. Thanh toán chuyển tiền và dịch vụ Ngân hàng khác
2.2.3.4. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây trong năm 2010 – 2012
2.2.4.1. Tình hình huy động vốn
2.2.4.2. Tình hình sử dụng vốn
2.2.4.3. Tình hình nợ quá hạn
2.2.4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Quy định chung về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.3.1. Đối tượng cho vay
2.3.2. Điều kiện cho vay
2.3.3. Nguyên tắc cho vay
2.3.4. Thời hạn cho vay
2.3.5. Lãi suất cho vay
2.3.6. Phương thức cho vay
2.3.7. Hồ sơ cho vay
2.3.8. Mức cho vay
2.3.9. Xử lý rủi ro
2.4. Phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.4.1. Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất
2.4.1.1. Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ đối với hộ sản xuất
2.4.1.2. Kết quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất
2.4.1.3. Tình hình nợ quá hạn đối với hộ sản xuất
2.4.1.4. Tình hình xử lý rủi ro cho vay đối với hộ sản xuất
2.5. Đánh giá hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.5.1. Điểm mạnh về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.5.2. Điểm yếu về hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.5.3. Nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.5.3.1. Về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
2.5.3.2. Về thực trạng các hộ vay vốn
2.5.3.3. Quản lý cấp ủy, chính quyền địa phương
2.5.3.4. Các nguyên nhân khác
2.6. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SƠN TÂY
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
3.1.1. Định hướng phát triển chung của Đảng và Nhà nước
3.1.2. Định hướng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
3.2. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sơn Tây
3.2.1. Cải tiến quy trình và thủ tục vay vốn
3.2.2. Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.3. Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng
3.2.4. Cho vay tập trung, có trọng điểm đối với hộ sản xuất
3.2.5. Xử lý nợ quá hạn hộ sản xuất
3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn vay
3.2.7. Kết hợp với các tổ chức phi chính phủ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với các ngành, các cấp có liên quan
3.3.3. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.4. Đối với hộ sản xuất
3.4. Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan