[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò hoạt động cho vay đối với Ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.2.4. Các hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.5. Quy trình hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.1. Sự cần thiết của việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.2.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Quy định chung về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
2.3.1. Nguyên tắc cho vay
2.3.2. Đối tượng cho vay
2.3.3. Tài sản đảm bảo
2.3.4. Quy trình cho vay
2.3.5. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
2.4. Thực trạng về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.4.2. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.4.3. Tình hình thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5.3. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
3.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
3.1.1. Nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện về công nghệ và quản trị điều hành
3.1.2. Phát triển mạng lưới hoạt động
3.1.3. Duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp
3.1.4. Tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
3.2.1. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin
3.2.2. Hoàn thiện quy trình tín dụng cho vay khách hàng cá nhân
3.2.3. Giám sát món vay chặt chẽ
3.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong ngân hàng
3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
3.2.7. Phát triển dịch vụ tư vấn
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan