[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần HDBank chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần HDBank chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2. Cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Đặc điểm cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3. Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm về mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ảnh mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu về ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Các văn bản pháp lý hướng dẫn cho vay
2.2.2. Các điều kiện về cho vay
2.2.3. Các hình thức cho vay
2.2.4. Quy trình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP HDBank chi nhánh Hà Nội
2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhở tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội.
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
3.1.1. Mục tiêu phấn đấu năm 2014
3.1.2. Nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2014
3.2. Định hướng chính sách cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Định hướng chung của chi nhánh
3.2.2. Định hướng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh
3.3. Giải pháp mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội
3.3.1. Phát triển mạng lưới khách hàng
3.3.2. Phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.3. Cần đảm bảo sự bình đẳng trong quan hệ cho vay giữa các đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.4. Tăng cường hoạt động huy động vốn
3.3.5. Tăng cường hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.6. Hoàn thiện quy trình cho vay
3.3.7. Không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự
3.3.8. Phát huy hiệu quả công tác Marketing trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3.9. Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng
3.4. Kiến nghị để mở rộng cho vay cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank chi nhánh Hà Nội.
3.4.1. Kiến nghị với nhà nước
3.4.2. Về phía Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần HDBank Việt Nam
3.4.3. Kiến nghị đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan