[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Bắc Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.4. Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2. Tổng quan hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.3. Điều kiện cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.4. Vai trò cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.5. Phân loại cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3. Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.4.1. Các nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng
1.3.4.2. Nhân tố từ phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.4.3. Nhân tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH BẮC NINH
2.1. Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2.2. Khái quát chung về Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
2.3. Quy định chung trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay
2.3.2. Thể loại và thời hạn cho vay
2.3.3. Số vốn cho vay
2.3.4. Lãi suất cho vay
2.3.5. Đảm bảo tiền vay
2.3.6. Quy trình cho vay
2.4. Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
2.4.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.4.2. Tình hình doanh số thu nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.4.3.1. Dư nợ phân theo kỳ hạn
2.4.3.2. Dư nợ phân theo thành phần kinh tế
2.4.3.3. Dư nợ phân theo loại tiền
2.4.3.4. Dư nợ phân theo ngành nghề kinh doanh
2.4.3.5. Dư nợ phân theo phương thức cho vay
2.4.3.6. Dư nợ phân theo nhóm nợ
2.5. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5.3. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
2.5.3.1. Những kết quả đạt được
2.5.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.5.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH BẮC NINH
3.1. Định hướng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long
3.1.2. Định hướng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh Bắc Ninh
3.2. Một số nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh
3.2.1. Nhóm giải pháp về huy động vốn
3.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách cho vay
3.2.3. Nhóm giải pháp về thẩm định cho vay
3.2.4. Nhóm giải pháp về giảm rủi ro tín dụng
3.2.5. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.6. Các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan