[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2.1. Thế mạnh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2.2. Khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
1.1.4. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.5. Khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tiếp cận vốn Ngân hàng
1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2.1. Đặc điểm của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.2.2. Vai trò của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.3. Các hình thức cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Theo kỳ hạn cho vay
1.2.3.2. Phân loại theo xuất xứ
1.2.3.3. Phân loại theo tính chất đảm bảo
1.3. Chất lượng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.1.4.1. Tình hình huy động vốn
2.1.4.2. Tình hình sử dụng vốn
2.1.4.3. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.2.1. Khái quát tình hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Ngân hàng thương mại trong thời gian qua.
2.2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương giai đoạn năm 2009-2011
2.2.3. Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương giai đoạn năm 2009-2011
2.2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
3.1.2.1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
3.1.2.2. Các giải pháp – biện pháp thực hiện
3.1.3. Định hướng về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
3.1.4. Định hướng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
3.2.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng
3.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt và hợp lý
3.2.3. Đảm bảo thực hiện tốt quy trình cho vay
3.2.4. Giải pháp về con người
3.2.5. Xử lý kịp thời nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.6. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro
3.2.7. Giải pháp về công nghệ
3.2.8. Đẩy mạnh hoạt động Maketing ngân hàng
3.3. Những đề xuất kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.1.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.1.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
3.3.4. Kiến nghị với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan