[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2 Các loại hình cho vay tiêu dùng
1.2.1 Căn cứ vào mục đích vay
1.2.2 Căn cứ vào tính chất đảm bảo
1.3 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4 Hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.4.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng
1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4.3.1 Các chỉ tiêu định tính
1.4.3.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.5.1 Các nhân tố khách quan
1.5.2 Các nhân tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2.1 Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 -2012
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn 2010-2012
2.2.1 Những quy định chung về nghiệp vụ CVTD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.2.1.1 Đối tượng và điều kiện cho vay
2.2.1.2 Số tiền CVTD
2.2.1.3 Lãi suất cho vay
2.2.1.4 Qui trình cho vay tiêu dùng tại BIDV – Chi nhánh Ba Đình
2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng của BIDV – Chi nhánh Ba Đình
2.2.3 Tình hình doanh số CVTD của BIDV- Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010-2012
2.2.4 Tình hình doanh số thu nợ CVTD của BIDV – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 – 2012
2.2.5 Tình hình dư nợ CVTD của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010-2012
2.2.6 Cơ cấu dư nợ CVTD của BIDV – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 – 2012
2.3 Thực trạng hiệu quả hoạt động CVTD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 – 2012
2.3.1 Các chỉ tiêu định tính
2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
2.4 Đánh giá hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2010 -2012
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Những tồn tại
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam trong những năm tới.
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam
3.1.2 .Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của BIDV - Chi nhánh Ba Đình
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình
3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện chính sách tín dụng tiêu dùng
3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định khách hàng
3.2.3 Tăng cường giám sát khoản vay
3.2.4 Nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
3.2.5 Xử lí dứt điểm nợ quá hạn, nợ xấu
3.2.6 Coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực
3.2.7 Hiện đại hoá ngân hàng
3.2.8 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan