[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix tại khách sạn Sheraton Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix tại khách sạn Sheraton Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN
1.1. Du lịch và hoạt động kinh doanh khách sạn
1.1.1. Khái niệm kinh doanh du lịch
1.1.2. Khái niệm kinh doanh khách sạn
1.2. Marketing trong hoạt động kinh doanh khách sạn
1.2.1. Khái niệm và vai trò của marketing trong doanh nghiệp
1.2.2. Khái niệm và đặc thù của marketing du lịch
1.2.3. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của hoạt động marketing trong kinh doanh khách sạn
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing trong hoạt động kinh doanh khách sạn
1.3.1. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2. Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4. Hoạt động marketing - mix trong kinh doanh khách sạn
1.4.1. Nghiên cứu thị trường và phân đoạn thị trường
1.4.2. Xác định thị trường mục tiêu
1.4.3. Chiến lược marketing - mix trong kinh doanh khách sạn
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động marketing - mix của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn
1.5.1. Đánh giá về mặt chất
1.5.2. Đánh giá về mặt lượng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX TẠI KHÁCH SẠN SHERATON HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Khách sạn Sheraton Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Giới thiệu về khách sạn Sheraton Hà Nội
2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của khách sạn Sheraton Hà Nội
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của khách sạn
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại khách sạn Sheraton Hà Nội giai đoạn từ năm 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
2.2.2. Nguồn khách
2.2.3. Công suất sử dụng phòng
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing - mix tại khách sạn Sheraton Hà Nội
2.3.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
2.3.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
2.4. Thực trạng hoạt động marketing - mix tại Khách sạn Sheraton Hà Nội
2.4.1. Xác định thị trường mục tiêu
2.4.2. Chính sách Sản phẩm
2.4.3. Chính sách Giá
2.4.4. Chính sách Phân phối
2.4.5. Chính sách Xúc tiến
2.4.6. Chính sách Con người
2.4.7. Tiến trình
2.4.8. Các yếu tố hữu hình
2.5. Đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing - mix tại khách sạn Sheraton Hà Nội
2.5.1. Đánh giá về chính sách sản phẩm, dịch vụ
2.5.2. Đánh giá về chính sách giá
2.5.3. Đánh giá chính sách phân phối
2.5.4. Đánh giá chính sách xúc tiến
2.6. Những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động Marketing - mix tại khách sạn Sheraton Hà Nội
2.6.1. Những tồn tại trong hoạt động Marketing - mix tại khách sạn Sheraton Hà Nội
2.6.2. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động Marketing - mix của khách sạn Sheraton Hà Nội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI KHÁCH SẠN SHERATON HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của khách sạn Sheraton Hà Nội
3.2. Định hướng hoạt động marketing - mix của khách sạn Sheraton Hà Nội trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix của khách sạn Sheraton Hà Nội
3.3.1. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm
3.3.2. Thay đổi giá theo thời điểm
3.3.3. Phát triển kênh phân phối
3.3.4. Khuyến mãi cho dịch vụ lưu trú và ẩm thực
3.3.5. Tăng cường các hoạt động quảng cáo
3.3.6. Quan hệ công chúng, tuyên truyền
3.4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix khách sạn Sheraton Hà Nội
3.4.1. Đề xuất đối với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực Du lịch
3.4.2. Đề xuất đối với chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
3.4.3. Đề xuất phương án giảm thuế nhập khẩu đối với các phương tiện vận chuyển chuyên dùng và trang thiết bị khách sạn cao cấp
3.4.4. Đề xuất một số phương án giảm giá bán điện cho các doanh nghiệp khách sạn tại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan