[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành An

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh
1.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
1.2.1. Đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
1.2.1.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
1.2.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu(ROS)
1.2.1.4. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI)
1.2.1.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.2.1.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay (Times interest earned Ratio)
1.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.4.1. Tổng chi phí
1.2.4.2. Giá vốn hàng bán
1.2.4.3. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh
1.3.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.3.1.3. Nhân tố tài nguyên môi trường
1.3.1.4. Các chính sách của Nhà nước
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.3.2.2. Lao động
1.3.2.3. Vốn kinh doanh
1.3.2.4. Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH AN
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THÀNH AN
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2.1. Giám đốc công ty
2.1.2.2. Phòng tư vấn – thiết kế
2.1.2.3. Phòng Kế toán
2.1.2.4. Phòng Kế hoạch đầu tư
2.1.2.5. Phòng nhân sự
2.1.2.6. Phòng Hành chính tổng hợp
2.1.2.7. Ban điều hành dự án
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Tình hình lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An
2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
2.2.1. Hệ số tổng lợi nhuận
2.2.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
2.2.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.2.4. Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI)
2.2.5. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN
2.3.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.3.1.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.3.1.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
2.3.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.1. Các chỉ tiêu chung về tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.3. Tỷ suất sinh lời của tài sản ngắn hạn (ROCA- Return on Current Assets)
2.3.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH thông qua mô hình Dupont
2.3.2.7. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH
2.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3.1. Sức sản xuất TSCĐ
2.3.3.2. Tỷ suất sinh lời trên TSCĐ
2.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.4.2.1. Khả năng thanh toán lãi vay
2.4.2.2. Về tỷ suất sinh lời trên tiền vay của công ty
2.5. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ
2.5.1. Giá vốn hàng bán
2.5.2. Chi phí tài chính
2.5.3. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.6. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
2.6.1. Thị trường cạnh tranh và đối tượng cạnh tranh
2.6.2. Nhân tố tiêu dùng
2.6.3. Các chính sách của Nhà nước
2.6.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
2.6.5. Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ
2.7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH AN
2.7.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty
2.7.1.1. Điểm mạnh
2.7.1.2. Điểm yếu
2.7.1.3. Cơ hội
2.7.1.4. Thách thức
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH AN
3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÀNH AN
3.2.1. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH Thành An
3.2.1.1. Tiết kiệm chi phí
3.2.1.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.1.3. Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.2.1.4. Nâng cao hiệu quả sự dụng tài sản cố định
3.2.1.5. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.1.6. Tiết kiệm chi phí lãi vay
3.2.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển doanh thu của doanh nghiệp
3.2.4. Nâng cao hiệu quả lao động của nhân viên
3.2.5. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan