[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi Nhánh Quảng Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi Nhánh Quảng Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân
1.1.2 Đặc điểm của tín dụng cá nhân
1.1.3 Các hình thức tín dụng cá nhân
1.1.3.1 Căn cứ vào phương thức tín dụng
1.1.3.2 Căn cứ vào loại tài sản
1.1.3.3 Căn cứ vào phương thức trả nợ của khách hàng
1.1.4 Vai trò của tín dụng cá nhân
1.1.5 Rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân
1.2 Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân
1.2.3 Chỉ tiêu định tính đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân
1.2.3.1 Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân
1.2.3.2 Tính minh bạch, ổn định trong chính sách tín dụng
1.2.3.3 Kiểm soát nội bộ ngân hàng
1.2.3.4 Marketing ngân hàng
1.2.3.5 Chiến lược tín dụng cá nhân
1.2.4 Chỉ tiêu định lượng đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân
1.2.4.1 Tỷ lệ nợ quá hạn
1.2.4.2 Tỷ lệ nợ xấu
1.2.4.3 Tỷ lệ thu lãi từ tín dụng cá nhân so với tín dụng
1.2.4.4 Tỷ lệ sinh lời của tín dụng cá nhân
1.2.4.5 Dư nợ tín dụng
1.2.4.6 Hệ số thu nợ
1.2.4.7 Vòng quay vốn tín dụng
1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.5.1 Môi trường vĩ mô
1.2.5.2 Môi trường vi mô
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1 Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình
2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ chính của Chi nhánh hiện nay
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2010 – 2012
2.2.1 Về tình hình huy động vốn
2.2.2 Về tình hình sử dụng vốn
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2013
2.3.1 Một số quy định chung cho hoạt động tín dụng cá nhân
2.3.2 Phân tích thực trạng hoạt động TDCN tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NAm – Chi nhánh Quảng Bình
2.3.2.1 Tình hình doanh số cấp tín dụng cá nhân
2.3.2.2 Tình hình doanh số thu nợ hoạt động tín dụng cá nhân
2.3.2.3 Tình hình dư nợ hoạt động tín dụng cá nhân
2.4 Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình
2.4.1 Các chỉ tiêu định tính
2.4.1.1 Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân
2.4.1.2 Tính minh bạch, ổn định trong chính sách tín dụng
2.4.1.3 Kiểm soát nội bộ ngân hàng
2.4.1.4 Marketing ngân hàng
2.4.1.5 Chiến lược tín dụng cá nhân
2.4.2 Các chỉ tiêu định lượng
2.4.2.1 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
2.4.2.2 Vòng quay vốn tín dụng
2.4.2.3 Hệ số thu nợ
2.4.2.4 Tỉ lệ thu lãi TDCN
2.5 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Quảng Bình
2.5.1 Kết quả đạt được
2.5.2 Những hạn chế
2.5.3 Nguyên nhân của các hạn chế trên
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
3.1 Định hướng phát triển ngân hàng Agribank – Chi nhánh Quảng Bình
3.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh Quảng Bình
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với NHNN Việt Nam
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan