[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Xây dựng Đức Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Xây dựng Đức Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.1. Tỷ suất sinh lời của doanh thu - Return On Sales (ROS)
1.2.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản - Return On Assets (ROA)
1.2.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu - Return on Equity (ROE)
1.2.4. Phân tích tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu thông qua mô hình Dupont
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay
1.4.1. Hiệu quả sử dụng lãi vay
1.4.2. Tỷ suất sinh lời của tiền vay
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.5.1. Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
1.5.2. Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán
1.5.3. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỨC MINH
2.1. Tổng quan về Xí nghiệp xây dựng Đức Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.2. Tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng Đức Minh giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng Đức Minh giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.1.1. Tỷ suất sinh lời của doanh thu - Return On Sales (ROS)
2.3.1.2. Tỷ suất sinh lời của tài sản - Return On Assets (ROA)
2.3.1.3. Phân tích tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu thông qua mô hình Dupont
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay
2.3.3.1. Tỷ suất sinh lời của tiền vay
2.3.3.2. Hiệu quả sử dụng lãi vay
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.4.1. Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán
2.3.4.2. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý kinh doanh
2.3.4.3. Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
2.4. Kết luận
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỨC MINH
3.1. Điều chỉnh cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp
3.2. Giải pháp giảm thiểu chi phí cho Xí nghiệp
3.2.1. Nâng cao trình độ nguồn lao động
3.2.2. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công
3.3. Nâng cao năng lực quản lý tài sản của Xí nghiệp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan