[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn và truyền thông GINET

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn và truyền thông GINET
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.3.1. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối
1.1.3.2. Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài
1.1.3.3. Hiệu quả kinh tế - tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội
1.1.3.4. Hiệu quả tổng hợp và hiệu quả bộ phận
1.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.2.1. Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
1.2.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
1.2.1.2 Hệ số lợi nhuận hoạt động
1.2.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
1.2.1.4. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.2.1.5. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay (Times interest earned Ratio)
1.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.4.1. Tổng chi phí
1.2.4.2. Giá vốn hàng bán
1.2.4.3. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.1.1. Thị trường cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh
1.3.1.2. Nhân tố tiêu dùng
1.3.1.3. Các chính sách của Nhà nước
1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp
1.3.2.2. Lao động
1.3.2.3. Vốn kinh doanh
1.3.2.4. Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG GINET
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Ginet
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.2.1. Giám đốc
2.1.2.2. Phó giám đốc
2.1.2.3. Phòng kế toán- tài chính
2.1.2.4. Phòng kinh doanh
2.1.2.5. Phòng truyền thông – dịch thuật – đào tạo
2.1.4. Quy trình kinh doanh của Công ty
2.2. Giới thiệu chung về Công ty đối thủ - Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ Amisu
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Ginet
2.3.1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng hợp
2.3.1.1. Hệ số tổng lợi nhuận
2.3.1.2. Hệ số lợi nhuận hoạt động
2.3.1.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
2.3.1.4. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3.1.5. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
2.3.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh bộ phận
2.3.2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Ginet
2.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Ginet so với công ty đối thủ
2.4.2. Các ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.4.3. Tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ TRUYỀN THÔNG GINET
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Ginet
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông Ginet
3.2.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, không ngừng gia tăng doanh thu và lợi nhuận phát triển Công ty bền vững
3.2.2. Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý để tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.4. Đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan