[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn trong kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò của vốn huy động của ngân hàng thương mại
1.1.3. Các hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2. Hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Yếu tố khách quan
1.3.2. Yếu tố chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải giai đoạn 2010 -2012
2.2.1. Kết quả hoạt động huy động vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.2.3. Kết quả của các hoạt động kinh doanh khác của Maritime Bank giai đoạn 2010 – 2012
2.2.4. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Maritime Bank giai đoạn 2010 - 2012
2.3. Tình hình hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải giai đoạn 2010-2012
2.3.1. Khái quát về nguồn vốn của Maritime Bank trong giai đoạn 2010 - 2012
2.3.2. Hoạt động huy động VCSH
2.3.3. Hoạt động huy động vốn nợ (vốn vay)
2.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động huy động vốn
2.4.1. Chi phí trả lãi thực tế và lãi suất bình quân đầu vào
2.4.2. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
2.4.3. Hiệu quả sử dụng vốn
2.5. Đánh giá chung hiệu quả hoạt động huy động vốn của Maritime bank
2.5.1. Những thành quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MARITIME BANK)
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Maritime bank
3.1.1. Định hướng chung phát triển kinh doanh giai đoạn 2013 -2015
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn giai đoạn 2013 - 2015
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn
3.2.1. Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn một cách hiệu quả
3.2.2. Giải pháp về hoạch định và thực hiện chiến lược huy dộng vốn
3.2.3. Các chính sách cần áp dụng
3.2.4. Giải pháp về con người
3.3. Các kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan