[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh ngoại hối
1.1.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của kinh doanh ngoại hối
1.1.2.1. Đặc điểm của kinh doanh ngoại hối
1.1.2.2. Vai trò của kinh doanh ngoại hối
1.1.3. Thị trường ngoại hối
1.1.3.1. Khái niệm thị trường ngoại hối
1.1.3.2. Đặc điểm và vai trò của thị trường ngoại hối
1.1.3.3. Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối
1.1.3.4. Các phương pháp yết giá trên thị trường ngoại hối
1.2.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngọai hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
1.2.3. Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
1.2.4. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn
1.2.4.1. Nghiệp vụ giao ngay (Spot)
1.2.4.2. Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward)
1.2.4.3. Nghiệp vụ hoán đổi (Swap)
1.2.4.4. Nghiệp vụ quyền chọn (Option)
1.2.4.5. Nghiệp vụ tương lai (Future)
1.3. Hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại trên thị trường bán buôn
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.1.2. Các mốc lịch sử quan trọng
2.1.2.1. Ngày thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.1.2.2. Ngày thành lập các đơn vị thành viên
2.2. Những quy định chung trong kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.2.1. Phạm vi và đối tượng giao dịch
2.2.2. Đồng tiền giao dịch
2.2.3. Tỷ giá giao dịch
2.2.4. Kỳ hạn của các giao dịch ngoại hối
2.2.5. Xác nhận giao dịch và hợp đồng giao dịch
2.2.6. Chứng từ trong các giao dịch hối đoái
2.2.7. Phí giao dịch
2.2.8. Quy trình mua bán ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.2.8.1. Giao dịch tại bộ phận tiếp thị và bán sản phẩm
2.2.8.2. Quy trình xử lý sai sót
2.2.8.3. Kiểm soát sau, lập báo cáo và lưu trữ chứng từ
2.3. Tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2013
2.3.1. Tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng trong nước
2.3.2. Tình hình kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối quốc tế
2.4. Hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2013
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.4.1.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.1.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.4.2.1. Những kết quả đạt được
2.4.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.4.2.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Định hướng
3.2. Một số giải pháp gia tăng hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
3.2.1. Hoàn thiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
3.2.1.1. Đa dạng hóa các loại ngoại tệ kinh doanh
3.2.1.2. Đa dạng hóa các loại hình giao dịch
3.2.1.3. Có những chuẩn bị để đưa nghiệp vụ option vào giao dịch
3.2.1.4. Mở rộng và phát triển các hoạt động có liên quan đến kinh doanh ngoại hối
3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng
3.2.2.1. Chủ động tìm kiếm khách hàng
3.2.2.2. Có chính sách giá cả hợp lý cho từng khách hàng
3.2.2.3. Có chính sách Marketing khách hàng
3.2.3. Quản lý rủi ro ngoại hối
3.2.4. Chú trọng đầu tư vào công nghệ
3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực
3.2.5.1. Phát huy hơn nữa năng lực ban lãnh đạo
3.2.5.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.6. Thực hiện tốt một số nguyên tắc trong kinh doanh ngoại hối
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan