[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về hiệu quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3 Phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh
1.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tài sản chung
1.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp
1.2.3.1 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của chủ sở hữu
1.2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn vay
1.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí
1.3 Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA PHÁT
2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu tố chức của công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần Thực Phẩm Gia Phát giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của công ty
2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty
2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tài sản chung
2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty
2.2.3.1 Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GIA PHÁT
3.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần Thực Phẩm Gia Phát
3.2.1 Giải pháp quản lý vốn
3.2.2 Giải pháp quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.3 Giải pháp quản lý TSDH
3.2.4 Giải pháp quản lý chi phí nhằm tăng lợi nhuận
3.2.5 Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan