[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại NET IT

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại NET IT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn của doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm về vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn của doanh nghiệp
1.1.4.1. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển giá trị
1.1.4.2. Căn cứ vào nguồn hình thành
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.3. Nội dung quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Chiến lược quản lý vốn
1.2.3.2. Quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp
1.2.3.3. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.4.1. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
PHẦN 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NET IT
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương Mại Net It
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương Mại Net It
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Net It
2.2. Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương mại NET IT
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Thương Mại Net It
2.3.1. Phân tích quy mô cơ cấu vốn
2.3.2. Chiến lược quản lý vốn
2.3.2.1. Quản lý vốn cố định trong công ty
2.3.2.2. Quản lý vốn lưu động trong công ty
2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty
2.3.3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn về mặt tổng thể
2.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.4. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH Thương Mại Net It
2.4.1. Những thành tựu đã đạt được
2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
PHẦN 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NET IT
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại NET IT
3.1.1. Bối cảnh nền kinh tế
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại NET IT
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Thương Mại Net It
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Hàng tồn kho
3.2.2.2. Các khoản phải thu
3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.2.3.1. Tăng doanh thu
3.2.3.2. Tiết kiệm chi phí
3.2.3.3. Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh của công ty
3.2.4. Giải pháp về công tác quản lý và đào tạo đội ngũ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan