[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hải Âu

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hải Âu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm lợi nhuận
1.1.2 Vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1.3 Kết cấu của lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2 Các phương pháp xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.1 Phương pháp trực tiếp
1.2.2 Phương pháp gián tiếp
1.3 Phân phối lợi nhuận
1.4 Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp
1.4.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán hàng
1.4.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
1.4.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
1.5 Những nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.5.1 Nhân tố chủ quan
1.5.2 Nhân tố khách quan
1.6 Sự cần thiết và các giải pháp làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.6.1 Sự cần thiết tăng lợi nhuận
1.6.2 Các nhóm giải pháp tăng lợi nhuận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI ÂU
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH XD Hải Âu
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH XD Hải Âu
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty TNHH XD Hải Âu
2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XD Hải Âu
2.1.4 Tình hình nguồn lao động tại công ty TNHH XD Hải Âu
2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XD Hải Âu trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1 Cơ cấu Tài sản - Nguồn vốn của công ty TNHH XD Hải Âu trong giai đoạn 2011-2013
2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XD Hải Âu trong giai đoạn 2011-2013
2.3 Thực trạng lợi nhuận tại công ty TNHH XD Hải Âu
2.3.1 Cơ cấu lợi nhuận tại công ty TNHH XD Hải Âu
2.3.2 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của công ty TNHH XD Hải Âu giai đoạn 2011 – 2013
2.4 Đánh giá lợi nhuận tại công ty TNHH XD Hải Âu
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI ÂU
3.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH XD Hải Âu
3.2 Một số giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty TNHH XD Hải Âu
3.2.1 Đổi mới công nghệ phải phù hợp với năng lực và trình độ thiết kê, thi công
3.2.2 Hạ giá thành sản phẩm xây dựng
3.2.3 Quản lý các khoản phải thu khách hàng một cách hiệu quả
3.2.4 Sử dụng đòn bẩy tài chính
3.2.5 Xây dựng thương hiệu ngày càng uy tín và lớn mạnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan