[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Thép Vật tư Tổng hợp

[/kythuat]
[tomtat]
Hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Thép Vật tư Tổng hợp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY
1.1. Khái niệm chung về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh
1.1.2. Đặc trưng của vốn
1.1.3. Phân loại vốn
1.1.3.1. Căn cứ theo đặc điểm luân chuyển vốn
1.1.3.2. Phân loại theo nguồn hình thành
1.1.3.3. Căn cứ theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.1.3.4. Căn cứ theo phạm vi huy động và sử dụng vốn
1.1.4. Vai trò của vốn kinh doanh
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn và bản chất của hiệu quả sử dụng vốn
1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.2.1.2. Bản chất của hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2.1. Các nhân tố bên trong (S-W)
1.2.2.2. Các nhân tố bên ngoài (O-T)
1.2.3. Mục tiêu và ý nghĩa phân tích hiệu quả nguồn vốn
1.2.3.1. Mục tiêu của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.4.1. Một số chỉ tiêu phản ánh hoạt dộng của doanh nghiệp
1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của VCĐ
1.2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá của toàn bộ VLĐ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẬT TƯ TỔNG HỢP
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty
2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần thép vật tư tổng hợp
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phẩn thép vật tư tổng hợp
2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng sử dụng vốn của Công ty Cổ phần thép vật tư tổng hợp
2.2.1. Phân tích kết cấu và sự biến động về tài sản và vốn của doanh nghiệp
2.2.1.1. Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản
2.2.1.2. Phân tích kết cấu và biến động chi tiết về TSNH và TSDH của DN
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty Cổ phần thép vật tư tổng hợp
2.2.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3. Phân tích khả năng thanh toán của công ty Cổ phần thép vật tư tổng hợp
2.4. So sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa hai công ty: Công ty cổ phần thép vật tư tổng hợp và Doanh nghiệp Hoàng Long.
2.4.1. Giới thiệu Doanh nghiệp Hoàng Long
2.4.2. So sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa hai công ty
2.5. Những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng vốn của Công ty Cổ phần thép vật tư tổng hợp.
2.5.1. Những tồn tại
2.5.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VẬT TƯ TỔNG HỢP
3.1. Định hướng phát triển của công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao sử dụng vốn
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan