[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản THT

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản THT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Bất động sản
1.1.2. Định giá
1.2. Đặc điểm và phân loại bất động sản
1.2.1. Đặc điểm của bất động sản
1.2.2. Phân loại bất động sản
1.3. Định giá bất động sản
1.3.1. Khái niệm định giá bất động sản
1.3.2. Vai trò và mục đích của định giá bất động sản trong nền kinh tế
1.4. Các nguyên tắc định giá bất động sản
1.4.1. Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiểu quả nhất
1.4.2. Nguyên tắc thay thế
1.4.3. Nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích tương lai
1.4.4. Nguyên tắc cung - cầu
1.4.5. Nguyên tắc đóng góp
1.4.6. Các nguyên tắc khác
1.5. Quy trình định giá bất động sản
1.6. Các phương pháp định giá bất động sản
1.6.1. Phương pháp so sánh
1.6.2. Phương pháp thặng dư
1.6.3. Phương pháp thu nhập
1.6.4. Phương pháp chi phí
1.7. Các yếu tố tác động đến định giá bất động sản
1.7.1. Các yếu tố chủ quan
1.7.2. Yếu tố khách quan
1.8. Sự cần thiết của hoàn thiện công tác định giá bất động sản
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THT
2.1. ịch bất động sản THT
2.1.1. Giới thiệu tổng quan
2.1.2. Chức năng kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Sàn giao dịch bất động sản THT
2.1.3. Kết quả hoạt động định giá bất động sản của Sàn giao dịch bất động sản THT
2.2. ất động sản ịch bất động sản THT
2.2.1. Các cơ sở pháp lý của hoạt động định giá bất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản THT
2.2.2. ất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản THT
2.2.3. Định giá bất động sản qua hợp đồng cụ thể tại Sàn giao dịch bất động sản THT
2.3. Nhận xét chung về hoạt động định giá bất động sản tại Sàn cổ phần sàn giao dịch bất động sản THT
2.3.1. Kết quả đạt được từ công tác định giá bất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản THT
2.3.2. Hạn chế của hoạt động định giá bất động sản
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THT
3.1. Định hướng phát triển trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ định giá bất động sản trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản THT
3.2.1. Hoàn thiện quy trình trong công tác định giá bất động sản
3.2.2. Hoàn thiện công tác thu thập, phân tích thông tin
3.2.3. Hoàn thiện công tác xử lý, đánh giá thông tin
3.2.4. Nâng cao trình độ đội ngũ thẩm định viên
3.2.5. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nghiệp vụ định giá bất động sản
3.2.6. Mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, xây dựng hệ thống ngân hàng dữ liệu về giá
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan