[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng Công ty Cổ phần Siêu thanh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng Công ty Cổ phần Siêu thanh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
1.1. Cơ sở lý luận về Marketing
1.1.1. Sự ra đời của Marketing
1.1.2. Định nghĩa về Marketing
1.1.3. Vai trò của Marketing trong hoạt động doanh nghiệp
1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng
1.2.1. Định nghĩa và vai trò của hoạt động bán hàng
1.2.1.1. Định nghĩa của hoạt động bán hàng
1.2.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
1.2.2. Mục tiêu của hoạt động bán hàng
1.2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp
1.2.3.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.2.3.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3.3. Các công cụ marketing mix
1.2.4. Các hình thức bán hàng
1.2.4.1. Bán buôn
1.2.4.2. Bán lẻ
1.2.5. So sánh sự khác và giống nhau giữa bán hàng và marketing
1.2.6. Nội dung cơ bản của hoạt động bán hàng
1.2.6.1. Nghiên cứu thị trường
1.2.6.2. Hoạch định chiến lược bán hàng
1.2.6.3. Xác định kênh bán và lựa chọn kênh phân phối
1.2.6.4. Xúc tiến bán
1.2.6.5. Đánh giá kết quả hoạt động bán hàng
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Siêu Thanh – Hà Nội
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm của của các phòng ban Cổ phần Siêu Thanh – Hà Nội
2.1.2.3. Cơ cấu lao động Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.1.3. Sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.2. Kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết quý IV năm 2013
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội từ năm 2011 đến hết quý IV năm 2013
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.3.1. Yếu tố bên trong
2.3.2. Yếu tố bên ngoài
2.4. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.4.1. Thực trạng hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Siêu Thanh
2.4.1.1. Nghiên cứu thị trường
2.4.1.2. Hoạch định chiến lược bán hàng
2.4.1.3. Xác định và lựa chọn kênh phân phối
2.4.1.4. Xúc tiến bán
2.4.2. Mối liên hệ giữa các chữ P còn lại trong Marketing Mix với hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
2.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội từ năm 2011 đến hết quý IV năm 2013
2.4.3.1. Những thành tựu đạt được
2.4.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH HÀ NỘI
3.1. Tác động của bối cảnh kinh tế đến hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
3.2. Tiềm năng hoạt động bán hàng và định hướng phát triển của công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
3.2.1. Tiềm năng hoạt động bán hàng
3.2.2. Định hướng phát triển
3.3. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
3.3.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm
3.3.2. Nhóm giải pháp về chi phí và giá bán
3.3.3. Giải pháp mạng lưới kênh phân phối
3.3.4. Xúc tiến hỗn hợp
3.3.5. Nhóm giải pháp nguồn nhân lực
3.3.6. Một số giải pháp khác
3.4. Một số kiến nghị với các cơ quan nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan