[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
1.1. Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển mộ
1.1.2. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển chọn
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Tầm quan trọng của tuyển chọn
1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực với hoạt động khác của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với phân tích công việc
1.2.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đào tạo và phát triển nhân lực
1.2.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đánh giá tình hình thực hiện công việc
1.2.4. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với các quan hệ lao động
1.2.5. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác thù lao cho người lao động
1.3. Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3.1. Quá trình tuyển mộ nhân lực
1.3.1.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực
1.3.1.2. Các giải pháp để thay thế tuyển mộ
1.3.1.3. Nguồn tuyển mộ
1.3.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực
1.4. Ý nghĩa của công tác tuyến dụng đối với doanh nghiệp
1.5. Phân tích các yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nhân lực
1.5.1. Nhóm các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.5.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội
2.1.1. Một vài thông tin chung về Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội
2.1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
2.1.3.2. Mục tiêu chiến lược của Công ty
2.1.4. Đặc điểm sản phẩm và thị trường
2.1.4.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty
2.1.4.2. Đặc điểm về thị trường
2.1.5. Quy trình sản xuất của Công ty
2.1.6. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị của Công ty
2.1.6.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.6.2. Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban
2.1.7. Đặc điểm về lao động của Công ty
2.1.8. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty
2.1.9. Tình hình tài chính của Công ty
2.1.10. Các hoạt động quản trị nhân lực liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty
2.1.10.1. Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực
2.1.10.2. Phân tích công việc
2.1.10.3. Đánh giá thực hiện công việc
2.1.10.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng của công ty TNHH MTV Nước Sạch số 2 Hà Nội
2.2.1. Quy trình tuyển mộ nhân lực của Công ty
2.2.2. Quy trình tuyển chọn
2.3. Đánh giá về công tác tuyển dụng tại Công ty
2.3.1. Kết quả tuyển dụng của Công ty
2.3.2. Chi phí tuyển dụng
2.3.3. Đánh giá công tác tuyển dụng của Công ty
2.3.3.1. Những mặt đạt được
2.3.3.2. Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty
2.3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Nhiệm vụ trọng tâm
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội
3.2.1. Sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo Công ty
3.2.2. Phát huy tối đa hiệu quả của kênh tuyển mộ đã lựa chọn
3.2.3. Tiếp tục khuyến khích kênh tuyển mộ từ phía nội bộ Công ty
3.2.4. Khai thác kênh tuyển mộ mới
3.2.5. Các giải pháp trong công tác tuyển chọn
3.2.5.1. Lập tiêu chuẩn cụ thể hơn cho từng vị trí công việc
3.2.5.2. Điều chỉnh các bước trong tuyển chọn
3.2.6. Hoàn thiện bản mô tả công việc
3.2.7. Thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân lực làm cơ sở cho công tác tuyển dụng
3.2.8. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan