[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ RỦI RO TIỀM ẨN TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại.
1.1.1. Khái niệm, chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại.
1.1.1.2. Chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại.
1.1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại.
1.1.2. Hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại.
1.1.2.1. Khái niệm thanh toán quốc tế.
1.1.2.2. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế.
1.1.2.3. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu.
1.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
1.2.1. Khái niệm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
1.2.2. Cơ sở pháp lý của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
1.2.2.1. Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (Bản sửa đổi 2006, số xuất bản 600 - Phòng thương mại quốc tế Paris).
1.2.2.2. Một số quy định và chính sách khác.
1.2.3. Đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ.
1.2.3.1. Phương thức tín dụng chứng từ được thực hiện theo UCP 600
1.2.3.2. Tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận.
1.2.3.3. Tín dụng chứng từ dựa trên chứng từ.
1.2.4. Nội dung của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
1.2.4.1. Nội dung chủ yếu của thư tín dụng.
1.2.4.2. Quy trình tiến hành thanh toán tín dụng chứng từ.
1.2.4.3. Phân loại tín dụng thư
1.2.5. Thuận lợi và khó khăn đối với các bên tham gia.
1.2.5.1. Đối với người nhập khẩu.
1.2.5.2. Đối với người xuất khẩu.
1.2.5.3. Đối với ngân hàng.
1.3. Rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
1.3.1. Khái niệm rủi ro.
1.3.2. Các rủi ro đặc thù thường gặp trong phương thức thanh toán TDCT.
1.3.2.1. Rủi ro tín dụng.
1.3.2.2. Rủi ro kỹ thuật.
1.3.2.3. Rủi ro đạo đức.
1.3.2.4. Rủi ro ngoại hối.
1.3.2.5. Rủi ro chính trị
1.3.2.6. Rủi ro pháp lý.
1.3.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.3.1. Đối với rủi ro tín dụng.
1.3.3.2. Đối với rủi ro kỹ thuật.
1.3.3.3. Đối với rủi ro đạo đức.
1.3.3.4. Đối với rủi ro ngoại hối.
1.3.3.5. Đối với rủi ro chính trị.
1.3.3.6. Đối với rủi ro pháp lý
1.3.4. Chỉ tiêu phản ánh rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ.
1.3.4.1. Chỉ tiêu về định mức ký quỹ.
1.3.4.2. Chỉ tiêu về cho vay bắt buộc.
1.3.4.3. Chỉ tiêu về nợ quá hạn.
1.3.5. Nhân tố ảnh hưởng tới việc hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương tín dụng chứng từ.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI.
2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Nam Hà Nội.
2.1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển.
2.1.2. Mô hình, bộ máy tổ chức quản lý.
2.1.3. Tình hình hoạt động của NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội qua các năm (2008-2010).
2.1.1.1. Huy động vốn.
2.1.1.2. Dư nợ cho vay.
2.1.1.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng.
2.2. Khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội.
2.2.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thư tín dụng nhập khẩu.
2.2.1.1. Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu trả ngay.
2.2.1.2. Quy trình thanh toán L/C nhập khẩu trả chậm.
2.2.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thư tín dụng xuất khẩu.
2.2.3. Kết quả thực hiện hoạt động TTQT theo phương thức TDCT tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội (2008 - 2010).
2.3. Thực trạng về rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội (2008– 2010).
2.3.1. Rủi ro tín dụng.
2.3.2. Rủi ro kỹ thuật.
2.3.3. Rủi ro đạo đức
2.3.4. Rủi ro ngoại hối.
2.3.5. Rủi ro kinh tế, chính trị, pháp lý.
2.4. Đánh giá về thực trạng rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội (2008 – 2010).
2.4.1. Kết quả đạt được.
2.4.2. Hạn chế.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội.
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội
3.1.1.1. Mục tiêu kinh doanh.
3.1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh
3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động TTQT theo phương thức TDCT của NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội.
3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội
3.2.1. Giải pháp hạn chế rủi ro khách quan.
3.2.1.1. Đẩy mạnh công tác tư vấn cho khách hàng.
3.2.1.2. Mở rộng quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngoài.
3.2.1.3. Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ TTQT.
3.2.2. Giải pháp hạn chế rủi ro chủ quan.
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá, phân loại khách hàng.
3.2.2.2. Tăng cường giám sát các khoản cho vay, bảo lãnh cho khách hàng.
3.2.2.3. Hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình thanh toán TDCT.
3.2.2.4. Thành lập bộ phận quản lý và phòng ngừa rủi ro.
3.2.2.5. Hiện đại hóa công nghệ thanh toán qua ngân hàng
3.2.2.6. Xây dựng các chiến lược Marketing phù hợp.
3.3. Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Nam Hà Nội.
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ và các bộ nghành liên quan.
3.3.1.1. Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ.
3.3.1.2. Tăng cường vai trò trong việc thực hiện chính sách quản lý ngoại hối.
3.3.1.3. Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.
3.3.1.4. Hoàn thiện chính sách thương mại.
3.3.1.5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại.
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước.
3.3.2.1. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.
3.3.2.2. Xây dựng chế độ tỷ giá linh hoạt, phù hợp với từng thời kỳ cụ thể.
3.3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra ngân hàng.
3.3.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
3.3.3.1. Thận trọng trong việc lựa chọn đối tác.
3.3.3.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về xuất nhập khẩu.
3.3.3.3. Giữ uy tín trong hoạt động kinh doanh.
3.3.3.4. Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan