[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp chống đô la hóa nền kinh tế ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp chống đô la hóa nền kinh tế ở Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN VỀ ĐÔ LA HÓA
1.1. Các vấn đề cơ bản về tiền tệ
1.1.1. Các định nghĩa về tiền
1.1.2. Chức năng của tiền tệ
1.2. Lý thuyết lượng cầu tài sản
1.3. Nhu cầu về tài sản ngoại tệ
1.3.1. Xác định lợi tức tài sản
1.3.2. Rủi ro và khả năng chuyển đổi
1.3.3. Điều kiện ngang bằng tiền lãi
1.4. Lý luận về đô la hóa
1.4.1. Khái niệm đô la hóa (tiếng Anh: dollarization)
1.4.2. Phân loại đô la hóa
1.4.3. Nguyên nhân của tình trạng đô la hóa
1.4.4. Tiêu chí đo lường mức độ đô la hóa
1.4.5. Những tác động của đô la hóa
1.5. Đô la hóa ở một số nước trên thế giới
1.5.1. Đô la hóa ở Panama
1.5.2. Đô la hóa ở Brazil
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA TẠI VIỆT NAM
2.1. Kinh tế Việt Nam trong quá trình cải cách, hội nhập kinh tế quốc tế.
2.1.1. Kinh tế Việt Nam qua một số chỉ tiêu phát triển
2.1.2. Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
2.1.3. Đánh giá mức độ ổn định kinh tế vĩ mô
2.2. Đánh giá sức mạnh của VND
2.3. Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam
2.3.1. Đô la hóa tiền gửi ngân hàng (Huy động tiền gửi bằng ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam)
2.3.2. Đô la hóa tiền vay (Cấp tín dụng bằng ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam)
2.4. Một số yếu tố tác động đến đô la hóa ở Việt Nam
2.4.1. Yếu tố vĩ mô
2.4.2. Yếu tố vi mô
2.4.3. Các yếu tố khác
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐÔ LA HÓA Ở VIỆT NAM
3.1. Điều kiện tiên quyết cho chống đô la hóa
3.2. Định hướng cơ bản của NHNN và Chính phủ
3.3. Các nhóm giải pháp giảm mức độ đô la hóa ở Việt Nam
3.3.1. Giải pháp liên quan đến chính sách tiền tệ
3.3.2. Giải pháp liên quan đến chính sách tài khóa
3.3.3. Giải pháp liên quan đến chính sách quản lý ngoại hối
3.3.4. Giải pháp liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại.
3.3.5. Giải pháp liên quan đến hệ thống ngân hàng thương mại
3.3.6. Giải pháp liên quan đến người dân và doanh nghiệp
3.4. Một số kiến nghị đối với NHNN Việt Nam và Chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan