[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống CTS

[/kythuat]
[tomtat]
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống CTS
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 hái niệm, đặc điểm và vai trò vốn lưu động.
1.2 Nguồn hình thành vốn lưu động.
1.3 Phân loại vốn lưu động.
1.4 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.6 Phương pháp phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG CTS
2.1 Tổng quan về công ty CP tích hợp hệ thống CTS.
2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CP tích hợp hệ thống CTS.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG CTS
3.1 Định hướng và phát triển của công ty CP tích hợp hệ thống CTS trong thời gian tới.
3.2 Một số giải pháp chủ yếu.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan