[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các Công ty Cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi Nghiên cứu điển hình các Công ty Cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI
2.1. Tổng quan chung về khả năng thanh toán
2.1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán
2.1.2. Chỉ tiêu đo lường KNTT của doanh nghiệp
2.1.2.1. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn
2.1.2.1. Khả năng thanh toán trong dài hạn
2.2. Tổng quan chung về khả năng sinh lợi
2.2.1. Khái niệm khả năng sinh lợi
2.2.2. Chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp
2.3. Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp
2.3.1. Lý thuyết đánh đổi (trade -off theory)
2.3.2. Giả thuyết củaHirigoyen (Hirigoyen hypothesis)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Biến đại diện cho KNSL
3.3.2. Biến đại diện cho KNTT
3.3.3. Mô hình nghiên cứu
3.3.4. Các giả thuyết nghiên cứu
3.4. Mô tả mẫu nghiên cứu
3.4.1. Đặc trưng của ngành bất động sản
3.4.2. Thiết kế mẫu
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Thực trạng khả năng thanh toán
4.1.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
4.1.1.1. Khả năng thanh toán hiện hành
4.1.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
4.1.1.3. Khả năng thanh toán bằng tiền
4.1.1.4. Thời gian quay vòng của tiền
4.1.2. Khả năng thanh toán dài hạn
4.1.2.1. Tỷ số nợ trên Tổng tài sản
4.1.2.2. Tỷ số tài sản dài hạn trên nợ dài hạn
4.2. Thực trạng khả năng sinh lợi
4.2.1. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)
4.2.2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)
4.2.3. Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROI)
CHƯƠNG 5: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Kết quả kiểm tra dữ liệu
5.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.2. Kiểm định tự tương quan
5.3. Phân tích hệ số tương quan Pearson (r)
5.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.4.1. Đánh giá tác động của KNTT đến KNSL
5.4.1.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình (R2)
5.4.1.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.4.1.3. Kiểm định các nhân tố tác động
5.4.2. Đánh giá tác động của KNSL đến KNTT
5.4.2.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình (R2)
5.4.2.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.4.2.3. Kiểm định các nhân tố tác động
5.4.3. Kết quả của mô hình
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
6.2. Một số hạn chế của đề tài nghiên cứu
6.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan