[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hợp Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hợp Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1. Một số khái niệm liên quan
1.1.2. Khái niệm lợi nhuận
1.1.3. Vai trò của lợi nhuận
1.1.4. Kết cấu của lợi nhuận
1.1.5. Phân phối lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp
1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp trực tiếp
1.2.2. Phương pháp gián tiếp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.5. Sự cần thiết và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
1.5.1. Sự cần thiết nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
1.5.2. Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HỢP THÀNH
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hợp Thành
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần thương mại và Xây lắp Hợp Thành
2.3. Thực trạng tình hình lợi nhuận của công ty Cổ phần thương mại và Xây lắp Hợp Thành
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HỢP THÀNH
3.1. Đinh hướng phát triển của công ty Cổ phần thương mại và Xây lắp Hợp Thành
3.2. Một số giải pháp chủ yếu góp phần phấn đấu tăng lợi nhuận tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan