[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3.2.1. Cơ sở phân tích.
1.3.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội
1.3.3.1. Tăng thu ngân sách
1.3.3.2. Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động
1.3.3.3. Nâng cao đời sống người lao động
1.3.3.4. Tái phân phối lợi tức xã hội
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ đIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về công ty
2.1.1. Quá trinh hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
2.2.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty:
2.2.2. Phân tích sự biến động của kết quả kinh doanh:
2.2.3. Phân tích doanh thu
2.2.4. Phân tích chi phí
2.2.5. Phân tích lợi nhuận
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.3.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011-2013
2.3.1.1. Phân tích sự biến động tài sản của công ty giai đoạn 2011-2013
2.3.1.2. Phân tích biến động nguồn vốn của công ty giai đoạn 2011 - 2013
2.3.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
2.3.2.1. .Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định
2.3.2.2. Phân tích các chỉ số sinh lợi
2.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.3.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay
2.3.4.1. Thuận lợi.
2.3.4.2. Khó khăn
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty
3.1.1. Định hướng phát triển của công nghệ thông tin
3.1.2. Định hướng hoạt động của công ty
3.1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2. Kết luận và kiến nghị
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Nhà nước
3.2.2.2. Đối với công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan