[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm tài sản
1.1.2. Phân loại tài sản
1.2. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm về tài sản ngắn hạn
1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2.3.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.2.3.2. Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.2.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2.1. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH qua các chỉ tiêu tài chính
1.3.3. Chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.4. Ứng dụng phương pháp dupont để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.5.1. Nhân tố chủ quan
1.3.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THÁI SƠN.
2.1 Tổng quan về công ty THHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
2.1.1 Thông tin chung về công ty THHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thái Sơn
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV xây dựng Thái Sơn.
2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn giai đoạn 2012 – 2014
2.1.6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn giai đoạn 2012 – 2014
2.1.6.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
2.2.1. Thực trạng quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.2.1.1. Phân tích quy mô tài sản ngắn hạn
2.2.2. Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty
2.2.2.1. Thực trạng sử dụng tiền
2.2.2.2. Thực trạng sử dụng hàng tồn kho
2.2.2.3. Thực trạng sử dụng các khoản phải thu
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
2.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
2.2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
2.2.4. Chính sách sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.5. Ứng dụng phân tích Dupont để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THÁI SƠN
3.1. Cơ hội phát triển của công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
3.2. Định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Sơn
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu ngắn hạn
3.3.3. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan